Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην 2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των αριθμ. πρωτ. 24989/15-06-232 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΩΝ» του  Χειρουργείου του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 09/10/2023  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896 : 24989_15-06-2023

Scroll to Top