Β΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφασης Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς Β΄ διαβούλευση των υπ αριθμό. 37307/17-10-2019 τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 24-10-2019 την ημέρα ΠΕΜΠΤΗ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών (2613601852)

Τεχνικές προδιαγραφές : ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 24 ΘΕΣΕΩΝ

Scroll to Top