Β΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς β΄διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 4-03-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871. Τεχνικές προδιαγραφές : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ»  

Scroll to Top