Β΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με έρευνα αγοράς για την προμήθεια «Ανακινητήρα-Επωαστήρα αιμοπεταλίων για την Υ.Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Πατρών» ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : 39984_08.11.2022

Scroll to Top