Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 3ης/27-09-2023 με ΑΔΑ:9ΑΖΦ46906Λ-Α77 απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Α’ δημόσια διαβούλευση των αριθμ. πρωτ. 51987/24-11-2024 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:” ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ” του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 12/03/2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ.  diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 08:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στοΓρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871 : 51987_24-11-2023

Scroll to Top