Α’ δημόσια διαβούλευση Τεχνικές Προδιαγραφές Αναλ. Φορητού Μηχαν. HIGH FLOW

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Α’ δημόσια διαβούλευση των αριθμ. πρωτ. 21354/25-05-2023 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: ”ΑΝΑΛ. ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝ. HIGH FLOW  ”  του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 2/6/2023  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 08:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871. Η συνολική αξία ανέρχεται 2.418,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%:  21354-25_05_2023

 

Scroll to Top