Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ TURIS TOY Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ <<Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ>>

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «Αναλωσίμων για τη συσκευή TURis » του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 16/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

Τεχνικές Προδιαγραφές: Αναλωσίμων για τη συσκευή TURis

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (25-06-2021)

Πρώτον Α.Ε

Scroll to Top