Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΣΕΤ ΚΟΙΛΙΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΕΣΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του   www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «ΣΕΤ ΚΟΙΛΙΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΕΣΗΣ»   του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 01/11/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στοΓρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896  : 42301_19-10-21_

Scroll to Top