Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «MATRIX ΔΕΡΜΙΔΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ 3D ΔΟΜΗ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «MATRIX ΔΕΡΜΙΔΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ 3D ΔΟΜΗ» του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 11/04/2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896:  12816_01.04.22

 

Scroll to Top