Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ» στο Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 07/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ diabouleysi@agandreashosp.gr.Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

Τεχνικές Προδιαγραφές:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (14-4-2020)

1. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

2. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ

3. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Scroll to Top