Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Α’ δημόσια διαβούλευση των αριθμ. πρωτ. 10421/05-03-2024 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: ”ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ   ”  του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 12/03/2024  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 08:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871 : 10421-5-3-2024

Scroll to Top