Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΥΓΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Α’ δημόσια διαβούλευση των αριθμ. πρωτ. 33478/09-08-2023 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: ” ΖΥΓΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ”του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 25/08/2023  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00μμ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 08:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871 : 33478_09-08-2023

Scroll to Top