Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ/ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «Μετωπιαίου/σωματικού αισθητήρα για μη επεμβατική μέτρηση του τοπικού κορεσμού σε οξυγόνο rSO2 με συνοδό εξοπλισμό 1 μόνιτορ τουλάχιστον»   του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 10/08/2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

Τεχνικές Προδιαγραφές: Μετωπιαίου/σωματικού αισθητήρα

Scroll to Top