Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ANAΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NEXAM PRO MM»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των  αριθμ. πρωτ. 10039/15-03-2023 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια :«ANAΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NEXAM PRO MM» για την Ουρολογική κλινική του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την  27-03-2023  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871 : 10039_15-3-2023Τ

Scroll to Top