Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Α’ δημόσια διαβούλευση των αριθμ. 32377/29-08-22 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:” Συστήματος διαδερμικής δισκόλυσης τύπου Laser, για την σπονδυλική στήλη  του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 20/09/2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896 : 32377_29-08-22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (23/01/2023)

ENDOTECH ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Scroll to Top