Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΕΤ ΠΟΛΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Α’ δημόσια διαβούλευση των αριθμ. πρωτ. 25536/05-07-22 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΕΝΟΣ (1) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΕΤ ΠΟΛΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» για κάλυψη αναγκών του Χειρουργείου του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 04/08/2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896:  25536_05_07_22

        ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (26/08/2022)

  1. M.Ι. ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε
Scroll to Top