Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΓΡΟY ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔOYΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  προς Α’ δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: ”ΥΓΡΟY ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔOYΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες της Πλαστικής του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 16/05/2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896 :  17437_06_05_22

Scroll to Top