Αρ. Διακήρυξης 7/2011

Ματαίωση του Διαγωνισμού για “Υπηρεσίες Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων”, με Αρ. Διακήρυξης 7/2011, με ΑΔΑ: Β4Γ24690Λ-Κ66 και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού μετά από έγκριση προδιαγραφών από την ΕΠΥ.

Scroll to Top