Αριθ. Διακήρυξης: 35Α/2010

Για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΑ» με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Υπουργείου ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3483/2006

Scroll to Top