Αριθ. Διακήρυξης: 33Α/2010

Για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ(υγρού)
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή από οικονομικής άποψης προσφορά

Scroll to Top