ΑΝΑΡΤΗΣΗ TΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ. 18626/14-05-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ Β’ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

ο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 1061/08-07-2020 με ΑΔΑ: ΨΨ8Ο46906Λ-ΗΧΙ απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς Β΄δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια:5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28-05-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601952.

Τεχνικές Προδιαγραφές: προμήθεια:5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Scroll to Top