ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ -«Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Υπερηχοτομογράφου Supersonic Aixplorer Ultimate, S/N: WX 32BQ40»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 15643/21-4-2023 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Υπερηχοτομογράφου Supersonic Aixplorer Ultimate, S/N: WX 32BQ40»Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 3/5/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.Τηλ. 2613-601-852 : 15643_21-04-2023

 

Scroll to Top