ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30 / 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ – Αριθμ. πρωτ. 35972-4.9.2023

Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Συστήματος Αγγειογραφίας», προϋπολογισμού 42.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 52.080,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.Αριθμ. διακήρυξης: 30/2023, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 213159 : 35972_04-09-2023

 

Scroll to Top