ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 24α / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ TOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ANOIKTOY, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Eπαναπροκήρυξη των Τριών Τμημάτων, του Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού»,μέσω  χρηματοδότησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, για το έργο με τίτλο «COOperation For HEAlth», Ακρωνύμιο «COOFHEA 2»,Κωδικός Π.Δ.Ε. (Ενάριθμος): 2021ΕΠ30160003, Κωδικός MIS: 5146074 Τηλέφωνο επικοινωνίας τμήμα Προμηθειών 7852

ΤΜΗΜΑ 7: Βαθμονομητής δόσεων ραδιοφαρμάκων. Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 13.640,00€

ΤΜΗΜΑ 10: Monitor καταγραφής εγκεφαλικής λειτουργίας (CFM) για χρήση στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 24.800,00€

ΤΜΗΜΑ 11: Συσκευή ουροδυναμικού ελέγχου. Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 43.400,00€ : 28959_24α-2022