ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 135 / 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) Αριθμ. πρωτ. 41206-2.10.2023

Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Ανάδειξη αναδόχου για την ενοικίαση ατμολέβητα ατμοπαραγωγής 4000kg/h για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών σε ατμό του Γ.Ν. Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αριθμ. διακήρυξης: 135/2023, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 237483:  41206_2-10-2023

Scroll to Top