ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ BENNETT»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Παιδιατρικού Αναπνευστήρα του κατασκευαστικού οίκου BENNETT», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 1.420,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.760,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : Α.Π. 2199-21.1.2022

Scroll to Top