ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ SLE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά των τεσσάρων (4) Παιδιατρικών Αναπνευστήρων του κατασκευαστικού οίκου SLE», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 8.610,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 10.676,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : Α.Π. 2200-21.1.2022

Scroll to Top