«ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡOΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ προϋπολογισμού 372,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  β’ δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ  Β΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡOΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ  προϋπολογισμού 372,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α . Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 27/10/2023  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00ΠΜ diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854 : 39413_21-09-23

Scroll to Top