ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ B ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΓΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟY ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ B  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΜΑΤΙΣΜΟY ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.».  Προϋπολογισμός: € 4.766,56 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20/11/2023 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854 : 49514_14-11-2023

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (17/11/2023)

  1. 50240_Αντιγόνη Πετροπούλου & ΣΙΑ ΟΕ
Scroll to Top