ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ B ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ B  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ». Προϋπολογισμός:€6.014,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 10/4/23 ημέρα M. Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854:  13568_4-4-23

Scroll to Top