ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ CD – DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ AKTINOΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.580,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο :ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ CD – DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ AKTINOΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.580,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 21-04-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειων : 15013_14-04-2022

Scroll to Top