ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) BIPAP – CPAP ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α’ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο :
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΑΣΣΑΡΩΝ (4) BIPAP – CPAP ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α’ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 04-04-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601952 : 11718_28-3-2022

Scroll to Top