ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “BARCODE PRINTERS”

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 9706/11-3-2022  πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια “BARCODE PRINTERS” ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 11.160,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ : 200,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 45 Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28/3/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. : 9706-11.3.2022

Scroll to Top