ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 6ΗΣ Υ.ΠΕ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03- 2020 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο τις: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 6ΗΣ Υ.ΠΕ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 22.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 24-03-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601952 : 10568-16.3.2022

 

Scroll to Top