ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, CPV 90524200-8.

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή και της 4ης /2021 με ΑΔΑ 6Λ8Α46906Λ-ΖΛΥ απόφασης ΔΣ , προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV 90524200-8.» Προϋπολογισμός: 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 05-02-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613601872.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (10-02-2021)

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε

Scroll to Top