ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ», CPV 18300000-2

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια στολών εργασίας διάφορες με CPV 18300000-2. Προϋπολογισμός: 43.554,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 07-05-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Scroll to Top