ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της 506/03/03/2020 με ΑΔΑ : ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς Α διαβούλευση ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.
Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 30-03-2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ:15:00 μ.μ στο diabouleysi@agandreashosp.gr
Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-6018721872

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (30/3/20)

AIMED

Scroll to Top