ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ CPV: 33141620-2

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ CPV: 33141620-2 με προϋπολογισμό 7.700,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 22-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 15:00μ.μ. στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2610-227896 Τεχνικές Προδιαγραφές: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ CPV: 33141620-2

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΡΛ, ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ-ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΡΛ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 30242/29-7-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Πλήρους Μονάδας ΩΡΛ, με εξεταστική καρέκλα ασθενούς, κάθισμα εξέτασης, μονοπολική – διπολική διαθερμία για

Read More »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ETΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»

 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ  ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr  ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  ΑΡΙΘΜ 35881/13-09-2021 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΓΙΑ  ΤΗΝ ETΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  38.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ  23-09-2021  ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ  ΚΑΙ ΩΡΑ: 12:00

Read More »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την προμήθεια «Σετ συλλογής αίματος υπό κενό»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 35999/14-9-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Σετ συλλογής αίματος υπό κενό». Προϋπολογισμός: 52.716,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των

Read More »

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ PVC FREE, ΜΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 33498/30-8-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Σάκων αναρρόφησης, προπληρωμένους με κόκκους ενεργού χλωρίου PVC FREE, με ανεπίστροφη

Read More »

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την προμήθεια «Σετ συλλογής αίματος υπό κενό»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 33209/25-8-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Σετ συλλογής αίματος υπό κενό». Προϋπολογισμός: 52.716,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των

Read More »

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια:«MIAΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ»  του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 25/08/2021  ημέρα Τετάρτη και

Read More »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PARK TAXY

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου του Γ.Ν. Πατρών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν από 26-07-2021 ημέρα Δευτέρα diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 08:00π.μ. έως 16:00μ.μ

Read More »

Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «Υπογλωτιδικής αναρρόφησης με εφαρμογή αρνητικής πίεσης και συστήματος αποσπώμενου δοχείου συλλογής εκκρίσεων»   του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι

Read More »

Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ/ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «Μετωπιαίου/σωματικού αισθητήρα για μη επεμβατική μέτρηση του τοπικού κορεσμού σε οξυγόνο rSO2 με συνοδό εξοπλισμό 1 μόνιτορ τουλάχιστον»   του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις

Read More »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ –STORAGE ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ NAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ PACS SERVER

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr  των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια: ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ –STORAGE ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ NAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ PACS SERVER ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.220,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 04-08-2021 ημέρα

Read More »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν από  26-07-2021 ημέρα Δευτέρα  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 08:00π.μ. έως 16:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 Τεχνικές Προδιαγραφές:

Read More »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος «ΚΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν από  26-07-2021 ημέρα Δευτέρα  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 08:00π.μ. έως 16:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 Τεχνικές Προδιαγραφές:

Read More »
Scroll to Top