ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 31.400,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 38.936,00€ ΜΕ ΦΠΑ.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 48519/9-12-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο «Ετήσια συντήρηση – επισκευή των αναπνευστήρων με ανταλλακτικά». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 16/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Ετήσια συντήρηση – επισκευή των αναπνευστήρων με ανταλλακτικά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (15-01-2021)

DRAEGER AE

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ

Scroll to Top