ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ». [TEMAXIA ΠΕΝΤΕ (5)]. Προϋπολογισμός:  € 1.860,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 05/07/2024 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854 :28877_27-06-2024

Παρατηρήσεις Εταιρίας:

SOFMEDICA

Scroll to Top