ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΥΛΩΝ,ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ,ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ AIRVO2

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΥΛΩΝ,ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ,ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ AIRVO2». Προϋπολογισμός:  3.574,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών, παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 04/07/2024, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες  δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ  στο Τμ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871 : 28216_25-6-2024

Scroll to Top