ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υπέρηχοι (3)_ GE logiq P6» Αρ. Πρωτ.: 26806/13-06-2024

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. : 26806/13-06-2024 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υπέρηχοι (3)_ GE logiq P6» Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  25-06-2024  ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601873 : 26806-13_06_ 2024

Scroll to Top