ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΑΡ ΠΡΩΤ 30866 09 07 2024 θερμοκοιτίδα εντατικής ΜΕΤΑ 1Η ΔΙΑΒ» Αρ. Πρωτ.: 30866 09 07 2024

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. : 30866 09 07 2024 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 30866 09 07 2024 θερμοκοιτίδα εντατικής ΜΕΤΑ 1Η ΔΙΑΒ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  15-07-2024  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr.Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601873 : 30866_ 09- 07- 2024

Scroll to Top