ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΥΛΩΝ,ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ,ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ AIRVO2

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η φάση δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ,ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ AIRVO2» Προϋπολογισμός:  3.574,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών, παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 15/07/2024, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες  δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ  στο Τμ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871 : 28216-25_6_2024

ΣΧΟΛΙΑ : ΥΠ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 29664_3-7-2024

Scroll to Top