ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ» Προϋπολογισμός: 13.640,00 € ΜΕ ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3634/1-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών «Βαθμονομητή δόσεων ραδιοφαρμάκων». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 8/2/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852

Τεχνικές Προδιαγραφές: Βαθμονομητή δόσεων ραδιοφαρμάκων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(17-02-2021)

MEDIRAY

Scroll to Top