ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15 ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.600€ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 38501/18-09-2023  πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15 ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ»Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29/09/2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 15:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr : 38501_18-09-2023

Scroll to Top