ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Προμήθεια νέων ψυγειοκαταψυκτών για το Παθολογοανατομικό Eργαστήριο

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση του υπ’ αριθμ. : 3951/02-02-2023  με θέμα “Προμήθεια νέων ψυγειοκαταψυκτών για το Παθολογοανατομικό Eργαστήριο  “. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  26-06-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601873 : 3951_2023_02_02

Scroll to Top