ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΒΙΟΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ NIBP , IBP και αναπνοής (Respiration)»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8810/07-03-2023 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΒΙΟΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  NIBP , IBP και αναπνοής (Respiration)»Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  13-03 -2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601873 : 8810_ 07- 03- 23

Scroll to Top