ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1698/18-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο «Ετήσια συντήρηση – επισκευή των αναπνευστήρων με ανταλλακτικά». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 22/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

Ετήσια συντήρηση – επισκευή των αναπνευστήρων με ανταλλακτικά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(27-01-2021)

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Scroll to Top