ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr (1)  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 48047/08-12-2022__Αναφορά Επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών για την προμήθεια τροχήλατου πετάματος ακτινοπροστασίας του αιμοδυναμικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 12/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr.Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.Τηλ. 2613601872 : 48047_ 08-12-2022

Scroll to Top